Algemene Voorwaarden

0. DEFINITIES

Bridle2fit: Bridle2fit International BV, Bridle2fit

Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Bridle2fit een aanbieding doet tot het leveren van producten of diensten alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van producten of diensten.

1. IDENTITEIT

1.1 Bridle2fit is een merknaam van Bridle2fit International BV.
1.2 Bridle2fit is gevestigd aan de Bevelandsestraat 186 te ’s-Gravenhage. Het e-mailadres is [email protected]. Het KvK nummer is 69215006.

2. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Bridle2fit gedaan.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn alleen geldig als dit schriftelijk is overeengekomen.

3. AANBOD, AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf het adres van Bridle2fit.
3.2 Met zorgvuldigheid omschrijft Bridle2fit het productaanbod en maakt daarbij gebruik van productafbeeldingen. Wanneer een fout in het productaanbod duidelijk een vergissing is, bindt dat Bridle2fit niet.
3.3 Gegevens in drukwerken, mailingen, reclame-uitingen en prijslijsten zijn aan wijzigingen onderhevig, wijzigingen in prijs en model evenals zet- en typefouten voorbehouden.
3.4 Alle genoemde productprijzen zijn exclusief verzendkosten.

4. DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand als de klant akkoord gaat met het aanbod en de bijbehorende voorwaarden, en als Bridle2fit de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.
4.2 Bridle2fit kan, binnen wettelijke kaders, zich op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er andere belemmeringen zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Bit2fit op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Bridle2fit gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.3 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5. HERROEPINGSRECHT

5.1 Een product mag binnen 14 dagen na levering retour gezonden worden. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending ontvangt de klant zijn betaling terug.
5.2 Tijdens de bedenktijd gaat de klant zorgvuldig om met het product en de verpakking. Het uitgangspunt daarbij is dat het product op dezelfde manier gehanteerd en geïnspecteerd mag worden als dat in een winkel zou mogen.
5.3 De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Bij waardevermindering van het product tijdens de bedenktermijn verliest de klant niet het recht tot herroeping.
5.4 Bit2fit mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.5 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn mondeling, schriftelijk of door middel van het online invulformulier (www.bridle2fit.com/retourneren) aan Bridle2fit.

5.6 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zendt deze het product zo snel mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen, met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Bit2fit verstrekte instructies. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

5.7 Indien de klant in een bestelling meerdere producten heeft besteld gaat de bedenktermijn in op de dag waarop het laatste product door de klant ontvangen is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. LEVERING

6.1 De verzending gebeurd op de manier als door Bridle2fit aangegeven. Wenst de klant een zending anders te ontvangen dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
6.2 Bridle2fit is gerechtigd een bestelling met meerdere producten in delen te leveren. Bridle2fit brengt de klant hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte.
6.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en wordt het door de klant betaalde bedrag terugbetaald.
6.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Bit2fit tot het moment van bezorging bij het door de klant aangegeven verzendadres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. BETALING

7.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
7.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Bridle2fit te melden.
7.3 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Bridle2fit is gewezen op de te late betaling en Bit2fit de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en Bridle2fit gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,–;
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,– en
 • 5% over de volgende € 5.000,– met een minimum van € 40,–.

Bridle2fit kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

8. GARANTIE

8.1 Op de door Bridle2fit geleverde producten is een fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Onder de fabrieksgarantie vallen fabricagefouten, materiaalfouten en stiksels.
8.2 Uitgesloten van de fabrieksgarantie zijn:

 • Steentjes, parels of andere verlijmde of gestikte decoratieve objecten;
 • Normale slijtage ten gevolge van dagelijks gebruik;
 • Schade als gevolg van geweld van buitenaf (zoals paardentanden, spijkers, schroeven, schuren of trekken);
 • Schade als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
 • Producten die door een derde partij zijn gerepareerd;
 • Verkleuring ten gevolge van de inwerking van licht;
 • Nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde zaken;
 • Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

8.3 Indien het recht op fabrieksgarantie zoals benoemd in lid 1 en 2 van toepassing is, dan heeft de klant recht op reparatie, vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

8.4 Indien de klant aanspraak wil maken op de fabrieksgarantie dan meldt hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Bridle2fit.

9. AANSPRAKELIJKHEID


9.1 Bridle2fit is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en belangen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
 • Daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen.
 • Nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde producten.
 • Normale slijtage aan het geleverde product ten gevolge van dagelijks gebruik.
 • Onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde producten.
 • Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

9.2 Elke aansprakelijkheid van Bridle2fit is uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door Bridle2fit is gefactureerd, steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar, voor schade aan het geleverde product, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de klant en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Bridle2fit.

9.3 Bridle2fit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

10. OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bridle2fit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bit2fit niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Bridle2fit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bridle2fit zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.2 Bridle2fit kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.3 Indien Bridle2fit ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bridle2fit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij klant partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.